Fokreglement Arctic Spits – Pomsky

Dit fokreglement van de Arctic Spits Vereniging Nederland (ASVNL), beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Arctic Spits – Pomsky. De vereniging ASVNL biedt desgewenst ondersteuning bij het maken van een keuze voor verparing. Deze ondersteuning is slechts informatief. De uiteindelijke keuze ligt bij de fokker en daarom zal alle aansprakelijkheid door de vereniging ASVNL worden afgewezen.

Dit fokreglement geldt voor alle leden van de vereniging ASVNL voor de Arctic Spits – Pomsky.

Pomsky Bijou - Buiten

Het fokreglement

1. ALGEMEEN

Dit reglement van de Arctic Spits Vereniging Nederland, hierna te noemen de vereniging ASVNL, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Arctic Spits – Pomsky.

De vereniging ASVNL biedt desgewenst ondersteuning bij het maken van een keuze voor verparing. Deze ondersteuning is slechts informatief. De uiteindelijke keuze ligt bij de fokker en daarom zal alle aansprakelijkheid door de vereniging ASVNL worden afgewezen.

Dit reglement geldt voor alle leden van de vereniging ASVNL voor de Arctic Spits – Pomsky.

1.1

Het dekaanvraagformulier dient uiterlijk 12 weken vóór de dekking per e-mail bij het bestuur aanwezig te zijn (formulier: Dekaanvraag).

De volgende formulieren bijvoegen, indien nog niet bekend bij de vereniging ASVNL:

 • Kopieën van de Pedigree (stamboom) van ouderdieren;
 • Kopie certificaat van het DNA-profiel van moeder- en vaderhond; (Afname DNA via bloed bij de dierenarts en gecheckt door Laboklin volgens ISAG 2006 norm);
 • Bij een dekking middels kunstmatige inseminatie (KI) een verklaring van de behandelende dierenarts;
 • Geldige European College of Veterinarian Ophthalmologists, hierna te noemen ECVO, en gonioscopie onderzoeksuitslagen van beide ouderdieren. Zie artikel 4.2;
 • Uitslagen verplichte screeningsonderzoeken van beide ouderdieren d.m.v. officiële dierenartsverklaringen. Zie artikel 4.2;
 • Kopie Embark dierenartsverklaring. De Embark screening dient door de dierenarts afgenomen en verzonden te worden. (formulier: Dierenartsverklaring https://www.pomskyvereniging.nl/vereniging/embark-dierenartsverklaring/);
  Embark is een laboratorium, gespecialiseerd in het onderzoeken van erfelijke aandoeningen, raseigenschappen, familieleden en rassamenstellingen.
 • Screeningsformulier, afgegeven door dierenarts, fokken met kortsnuitige honden. Alleen voor de dwergkees;
 • Beoordelingsformulieren MRI scan Chiari-Malformatie / Syringomyelie, hierna te noemen CM/SM. Alleen voor de dwergkees.

Onderstaande formulieren zijn nodig voor het verkrijgen van de juiste informatie en het publiceren van het dek- en geboortebericht. Voor deze formulieren krijg je als erkend fokker een persoonlijke inlogcode. De fokker is verantwoordelijk voor het aandragen van de volledige en juiste informatie.

De dekaangifte dient binnen 35 dagen na dekking, doormiddel van het daarvoor beschikbaar gestelde formulier, bij het bestuur per e-mail ingediend te zijn (formulier: Dekaangifte).

De geboorteaangifte dient binnen 10 dagen na de geboorte van het totale nest, door middel van het daarvoor beschikbaar gestelde formulier, bij het bestuur per e-mail ingediend te zijn (formulier: Geboorteaangifte).

Inschrijving van een nest in de database van de vereniging ASVNL dient plaats te vinden door middel van het nestregistratieformulier voordat de pups de leeftijd van 8 weken bereikt hebben (formulier: Nestregistratie).

Voor stamboomafgifte van de pups, dient men de kopieën van het certificaat van ouderschap van Laboklin, bij het bestuur per e-mail in te dienen.

2. FOKREGELS

2.1

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, vader, broer, zoon, halfbroer en kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties zullen wel ingeschreven worden in de database van de vereniging ASVNL, maar niet erkend worden als goedgekeurd nest en er zal ook geen stamboom door de vereniging ASVNL worden afgegeven.

Indien de stamboomgegevens niet goed ingevuld zijn, is het bestuur gerechtigd deze gegevens te checken bij Embark en aan te vullen of te wijzigen waar nodig. Hiervoor dient de fokker per e-mail de door het bestuur gevraagde gegevens op te vragen bij Embark en de e-mail met gegevens van Embark door te sturen naar het bestuur.

2.1.1

Bij een eerste generatie Arctic Spits die voortkomt uit een husky en een dwergkees, dient de dwergkees ten alle tijden een reu te zijn. De combinatie waarbij de husky de reu is en de dwergkees een teef is derhalve niet toegestaan. Als gevolg daarvan wordt een dergelijk nest niet erkend door de vereniging ASVNL, niet ingeschreven in de database en worden voor deze pups geen stambomen van de vereniging ASVNL afgegeven.

2.1.2

De fokker verplicht zich ziekten en/of afwijkingen (zowel erfelijk als aangeboren en later ontstaan) van fokdier en nakomelingen (voor zover bekend) te melden bij het bestuur.

2.2 Herhaalcombinaties

Dezelfde oudercombinatie is, in verband met genenspreiding, maximaal twee keer toegestaan.

2.3 Minimumleeftijd reu

Pomsky

De minimale leeftijd van de Arctic Spits reu op de dag van de dekking is tenminste 18 maanden. Uiteraard dient de reu op het moment van dekking in het bezit te zijn van alle in hoofdstuk 4 geëiste gezondheidsuitslagen.

Dwergkees/Pomeranian/dwerg Duitse spits

De minimale leeftijd van de dwergkees reu op de dag van de dekking is tenminste 36 maanden. Uiteraard dient de reu op het moment van dekking in het bezit te zijn van alle in hoofdstuk 4 geëiste gezondheidsuitslagen.

2.4 Aantal dekkingen

Een Arctic Spits reu mag dekken vanaf 18 maanden, 4 dekkingen per jaar (som van dekkingen in binnen- en buitenland en binnen en buiten de vereniging ASVNL). Indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

Wanneer de dekreu eigenaar zijn reu beschikbaar stelt aan een teef buiten de vereniging ASVNL, is de dekreu eigenaar verplicht om dit binnen 35 dagen na dekking schriftelijk te melden aan het bestuur, middels het ingevulde dekaangifteformulier.

NB: Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen.

2.5 Cryptorchide en monorchide

Cryptorchide en monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

Cryptorchide: Erfelijke aandoening. Beide teelballen van de hond zijn niet zichtbaar ingedaald.
Monorchide: Erfelijke aandoening. Er is één ingedaalde en zichtbare teelbal.

2.6 Gebruik buitenlandse dekreuen

Wanneer een lid van de vereniging ASVNL voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu wil gebruiken, dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals door de vereniging ASVNL in het fokreglement gesteld worden.

Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging ASVNL in dit fokreglement zijn opgenomen;
 • Wanneer een buitenlandse dekreu lijdt aan een aandoening die in hoofdstuk 4 benoemd is als fokuitsluitend, dan is het niet toegestaan om deze buitenlandse dekreu in te zetten voor de fokkerij;
 • De controle of de buitenlandse dekreu aan de gestelde eisen voldoet, is en blijft de verantwoordelijkheid van de fokker. Buitenlandse reuen die niet aan de gestelde gezondheidseisen voldoen worden alleen voor de fokkerij ingezet na schriftelijke toestemming van het bestuur.

2.7 Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen)

Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit fokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking zo mogelijk de gezondheidsregels van het laatste goedgekeurde fokreglement. Wanneer dit niet het geval is wordt er gekeken naar het fokreglement geldend op de datum van de sperma afname.

3. WELZIJNSREGELS

3.1 Outcross en variëteitskruising

Indien dat voor de instandhouding van het ras in Nederland nodig is, bestaat de mogelijkheid om te komen tot outcross of variëteitskruisingen, om de genenpool van het ras te verbreden. Een aanvraag daartoe dient bij het bestuur ingediend te worden.

3.2 Minimumleeftijd van de teef:

Een Arctic Spits teef mag niet gedekt worden vóór de dag waarop zij de leeftijd van 18 maanden heeft bereikt.

Een husky teef mag niet worden gedekt voor de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.

3.3 Maximumleeftijd 1e dekking teef

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.4 Maximumleeftijd van de teef

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.5 Aantal nesten

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.

3.6 Periodiciteit nesten

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren

Preventieve screening van ouderdieren is verplicht.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek/fokgeschiktheidskeuring

De ouderdieren dienen verplicht onderzocht te worden als het gaat om:

 • Heupdysplasie (HD);
 • Elleboogdysplasie (ED);
 • Patella luxatie (knie);
 • Embark breed and health test. De test (swab) dient afgenomen te worden door de dierenarts;
 • ECVO en gonioscopie; ECVO-onderzoeksresultaten zijn één jaar geldig. Gonioscopie dient elke drie jaar herhaald te worden.

De HD, ED, Patella luxatie, ECVO en gonioscopie onderzoeken dienen te worden uitgevoerd door
deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer. Met onderstaande link kom je op de pagina
dierenartsen gezondheidsonderzoeken Raad van Beheer.

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/fokken-en-gezondheidsonderzoeken/dierenartsengezondheidsonderzoeken

Er mag alleen met honden worden gefokt, die voor het screeningsonderzoek, zoals benoemd in Art. 4.2 en 4.2.1 de volgende uitslag hebben behaald:

 • Heupdysplasie (HD): HD A, HD B (x HD A):
  Het is alleen toegestaan te fokken met ouderdieren die HD-A als uitslag hebben, of met één HDA ouderdier in combinatie met een HD-B ouderdier.
 • Patella luxatie 0/vrij:
  Fokken is toegestaan met graad 0 en kan toegestaan worden met patella luxatie graad 1 indien er sprake is van trauma en het dus geen erfelijke aanleg is. In het laatste geval dient gefokt te worden in combinatie met een partner met graad 0.
 • Elleboogdysplasie (ED): Er wordt uitsluitend met ED-Vrije honden gefokt.
 • ECVO en gonioscopie-onderdelen:
  Alle fokdieren dienen te worden getest op erfelijke oogafwijkingen door middel van een ECVO- en gonioscopie oogonderzoek. De uitslag van het oogonderzoek wordt schriftelijk aan de vereniging ASVNL meegedeeld. Het rapport van het ECVO oogonderzoek is 12 maanden geldig.

  Ouderdieren moeten tevens zijn onderzocht door middel van Gonioscopie op ICAA (IridoCorneale Hoek Abnormaliteit). Dit onderzoek dient elke 3 jaar te worden herhaald.

  Met honden die geen geldige uitslag van het ECVO Rapport-oogonderzoek hebben of honden die als resultaat van een ECVO-oogonderzoek de uitslag: “VOORLOPIG NIET VRIJ” of “NIET VRIJ” voor een (als) erfelijke(e) (beschouwde) oogafwijking (E-EBOZ) hebben gekregen mag niet worden gefokt, dit met uitzondering van de in art. X1, X2, X3, X4 genoemde E-EBOZ.
  • Art . X1. MPP:
   Honden met de uitslag MPP, iris (advies ECVO-HED: Optional, lage prioriteit).

   Deze honden mogen uitsluitend worden gebruikt in combinatie met honden met de uitslag “VRIJ”. Honden met de overige MPP-vormen mogen niet worden gebruikt.

   Indien in de toekomst blijkt dat MPP wel een probleem gaat vormen in het ras, kan deze mogelijkheid komen te vervallen.
  • Art. X2. PHTVL/PHPV:
   Honden met uitslag PHTVL/PHPV, graad 1.

   Deze honden mogen uitsluitend worden gebruikt in combinatie met honden met de uitslag “VRIJ”. Honden met de ernstige vormen van PHTVL/PHPV mogen niet worden ingezet.

   Indien in de toekomst blijkt dat deze afwijking wel een probleem gaat vormen in het ras, kan deze mogelijkheid komen te vervallen.
  • Art. X3. Retina Dysplasie:
   Honden met uitslag Retina Dysplasie, (multi)focaal, onbeslist of NIET VRIJ.

   Deze honden mogen uitsluitend worden gebruikt in combinatie met honden met de uitslag “VRIJ”. Honden met de ernstiger vormen van RD mogen niet worden ingezet.

   Indien in de toekomst blijkt dat deze afwijking wel een probleem gaat vormen in het ras, kan deze mogelijkheid komen te vervallen.
  • Art X4. Iridocorneale hoek Abnormaliteit (ICAA):
   Honden met de uitslag voor ICAA, gering of middelmatig mogen uitsluitend worden gebruikt in combinatie met honden met de uitslag “VRIJ”. Honden met de uitslag “ernstig”: mogen niet worden ingezet.

   Indien in de toekomst blijkt dat deze afwijking wel een groter probleem gaat vormen in het ras, moet deze mogelijkheid eventueel worden gewijzigd.

   De vorming van een iridocorneale hoek kan progressief veranderen met de leeftijd van normaal / onaangetast naar abnormaal/aangetast (mild/matig/ernstig) met betrekking tot PLA en ICA-breedte. Daarom moet gonioscopie worden gestart vóór de fokkerij en elke 3 jaar worden herhaald.

   Mocht er een oogziekte ontdekt worden dan kan het bestuur in overleg met de desbetreffende specialist beslissen of er wel of niet gefokt mag worden met de reu of de teef.
 • Embark breed and health test. Alle ouderdieren dienen te worden getest op en vrij te zijn van de door de Embark DNA test onderzochte erfelijke gebreken en -afwijkingen. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur een combinatie goedkeuren waarbij één van de ouderdieren drager is van een afwijking, indien daar een ouderdier wat vrij is van deze of andere afwijkingen tegenover staat.

4.2.1 Aanvullende verplichte screening voor de dwergkeeshond

 • Fokken met kortsnuitigen:
  Voor de dwergkees geldt dat wanneer de hond wordt ingezet voor de fokkerij ten behoeve van de fokkerij van Pomsky’s aan alle criteria uit het rapport “Fokken met kortsnuitige honden” van de Universiteit Utrecht voldaan dient te worden. Dit dient door middel van een daartoe bestemd screeningsformulier door een dierenarts te zijn vastgesteld en beschreven.
 • CM/SM
  De CM/SM screening kan gedaan worden door Dierenkliniek de Heuvel in Best, Evidensia Dierenziekenhuis in Arnhem of Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht.
  • Er mag uitsluitend gefokt worden conform het BVA protocol:
   https://www.dierenkliniekdenheuvel.nl/wp-content/uploads/2016/08/fokadvies_cmsm_vanaf_2016.pdf
  • Wanneer de dwergkees reu voor de fokkerij ingezet wordt, dan dient er bij deze reu een MRI scan uitgevoerd te zijn om vast te stellen of en zo ja in hoeverre deze reu belast is met CM/SM.
  • Indien voor de leeftijd van 3 jaar een MRI-scan is uitgevoerd, dan is bij inzet van het fokdier op een leeftijd van of ouder dan 3 jaar, weer een MRI-scan verplicht. Verder is het gewenst dat elk fokdier een MRI-scan ondergaat in de leeftijd tussen 5 en 6 jaar.
  • Backcross met een dwergkees heeft niet de voorkeur omdat het de kans op deze aandoening vergroot.

De beoordelingsformulieren van de MRI-scan dienen samen met de dekaanvraag binnen de daartoe gestelde termijn, zie artikel 1.1, per e-mail aan het bestuur verzonden te worden.

4.3. Merle

De Nederlandse wetgeving geeft aan dat honden altijd gefokt moeten worden op gezondheid, gedrag en een goede bouw. Honden met de kleur merle hebben verdunningen van hun basiskleur. Meestal gaat het om de kleur zwart die naar grijs verkleurt op een witte achtergrond. Er ontstaat een patroon met donkere en lichtere gedeeltes. Honden met de kleur merle zijn meestal heterozygoot voor de kleur merle (M-Locus). Honden met twee merle genen zijn vaker blind, doof en gevoelig voor zonlicht. Om te voorkomen dat dergelijke honden geboren worden, is het niet toegestaan om twee honden met de merle kleur te combineren.

Pups geboren uit een combinatie met één merle ouder dienen getest te worden op dragerschap merle door de fokker. De uitslag zal op de stamboom vermeld worden.

https://www.tilialaboratories.cz/index.php?page=00101&d=PES&dp=PES0002321&pismeno=P&lan
g=uk&typvys=1

Kies voor test: Merle coat pattern SILV SINE insertion (m/Mc/Mc+/Ma/Ma+/M/Mh)

4.3.1

In bijzondere gevallen kan het bestuur bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit fokreglement, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed en naar de leden van de vereniging ASVNL gecommuniceerd.

4.4 Afstammingsonderzoek

Uit DNA-onderzoek blijkt dat de afstamming van de pups overeenkomt met de benoemde ouderdieren op de stamboom.

5. GEDRAGSREGELS

5.1 Karaktereisen

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs van het betreffende ras mag worden verwacht.

5.2 Gedragstest

Voor dit ras is geen verplichte gedragstest van toepassing

6. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

6.1 Ontwormen en enten

De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten/titeren van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees paspoort voor gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID-transponder.

6.2

De pup dient een DNA-bewijs te hebben die aantoont dat de ouders correct vermeld zijn op de stamboom. Afname DNA via bloed bij de dierenarts en gecheckt door Laboklin, ISAG 2006. Zodra de uitslag bij de vereniging ASVNL is ingediend en gecontroleerd, zullen de stambomen voor de pups worden afgegeven.

6.3 Aflevering pups

De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste inenting/titer en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

6.3.1

De pups dienen bij aflevering geregistreerd te worden in de dierendatabank (NDG of Petbase) op de naam van de pupkoper.

7. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

7.1

Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

7.2

Gezondheidsuitslagen die voldoen aan dit reglement én zijn afgegeven voor de inwerkingtreding van dit reglement zijn toegestaan.

7.3

Indien een lid van de vereniging ASVNL dit fokreglement overtreedt zal het bestuur na het plegen van hoor en wederhoor in redelijkheid en billijkheid oordelen en indien noodzakelijk één van onderstaande sancties toepassen:

 • Waarschuwing;
 • Berisping;
 • Schorsing;
 • Opzegging;
 • Ontzetting.

8. INWERKINGTREDING

Dit fokreglement treedt in werking op 1 januari 2023 nadat het reglement is goedgekeurd tijdens de Algemene Leden Vergadering van 27 maart 2022.

Winkelwagen
Scroll naar boven